موزه ملی استرالیا

موزه ملی استرالیا

این موزه ملی و بحث برانگیز در شهر كانبرا شرح مبسوطی است بر گذشته و حال فرهنگ استرالیا .

رواق ها ، پاگردها و عناصر كلی چشم انداز در كنار شكل هلالی/ قوسی كل موزه حاصل همگرایی عناصر فرهنگی در كشور استرالیا است. موسسه بومیان استالیا و مركز مطالعات تورس استریت آیلندر در داخل موزه جای گرفته اند.

 

 

 

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!